به استحضار کلیه افراد و اقشار می رساند کلینیک ارتباطات ارائه می دهد:

- آموزش خصوصی و عمومی ارتباط بهینه (=مواجهه استراتژیک با مطالب یا مسائل): تحلیل مطلب یا وضعیت به طور دقیق، جامع، و سریع و در صورت نیاز، پاسخ کلامی فصیح و بلیغ.

زیرعناوین:

ارتباطات و جایگاه آن در زندگی.
فرق بین ارتباطات و علم ارتباطات.
ارتباطات، علم است یا هنر؟

زبان و رابطه آن با ارتباطات.
ابعاد فرازبانی زبان و ارتباطات.
رابطه و تفاوت میان زبان و کلام.
قبض و بسط زبان در فرهنگ و کلام (به واسطه قرائن مرئی و مخفی) و نتیجتا ابهام اولیه، و ضرورت تکنیک "دینامیسم فصاحت و بلاغت" جهت رفع شبهات و سوءتفاهم ها.
دینامیسم فصاحت به همراه ساختارهای چهارگانه زبانشناختی و کلمات طلائی ارتباطات.
بلاغت و جایگاه آن در ارتباطات و دریافت نتیجه کامل.
قبض و بسط متکلم و تعریف ساده، بدیع، و کارآمد بلاغت و ارکان سه گانه آن.
رابطه بین فصاحت و بلاغت.
رابطه فصاحت و بلاغت با ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه.
رابطه بلاغت و زیبایی.
تئوری "اصالت زیبایی".
تئوری "اصالت گوینده".

منطق و نسبت آن با بلاغت.
معرفی ساده و عملی منطق در ارتباط با انواع چهارگانه عمومیت و انواع چهارگانه قطعیت.
حدفاصل بین منطق و ارتباطات به واسطه قرائن مخفی فراکلامی.

هشت استراتژی منطقی-ارتباطی:
- استراتژی دولایه حل مسئله و تصمیم گیری: "استراتژی سلب-ایجاب".
- استراتژی درک و بیان شفاف مسئله: "کریستال نقیضین".
- استراتژی انحصاری "جان بیان، مصادیق".
- استراتژی طلائی ارتباطات: "قانون نقطه مشترک".
- استراتژی "آگاهی زمانی"، تندخوانی و تندگویی.
- استراتژی "ارتباط فوق پویا".
- استراتژی "عدم اصالت پنداشت" و اثر مثبت ارتباطی-روانشناختی آن.
- استراتژی "دینامیسم کلامی"، ماهیت، ادله چهارگانه آن و سطوح چهارگانه آن.

معرفی دقیق مراحل و عوامل کلامی و فراکلامی ارتباطات:
- تمرکز
- مدیریت استرس با اعتماد به نفس مبتنی بر نظریه دینامیسم کلامی
- درک مطلب به طور فصیح (در چهار سطح) و به طور پویا (=در سه جهت)
- بسط منظم خلاقیت نظری و کلامی مبتنی بر پیاده سازی تکنیک "دینامیسم کلامی" با تکنیک مدیریت حافظه "رویکرد جمع بندی".